Back

Dažniausiai užduodami klausimai

Apskaitos paslaugų kainos pagrindinė sudedamoji dalis yra vyr. buhalterių darbo laikas ir darbo užmokestis. Tai yra intelektinės paslaugos. Kaip žinia, finansų ir apskaitos specialistų darbo užmokestis rinkoje yra TOP penketuke, tad šiame sektoriuje negalima tikėtis pigių ir tuo pat metu profesionalių paslaugų. Be darbo užmokesčio apskaitos paslaugų valandos įkainis apima: buhalterinių programų, serverių, biuro išlaikymo, profesinio draudimo, buhalterių kvalifikacijos palaikymo ir kėlimo sąnaudas.

UAB “Žinius” Klientams siūlo sudaryti dviejų tipų apskaitos paslaugų sutartis: fiksuoti kainą menėsiui, arba mokėti pagal valandinį įkainį už faktiškai išnaudotas valandas. Į fiksuotą mėnesio kainą įeina fiksuotas dokumentų ir operacijų skaičius, privalomos mokestinės deklaracijos, sutartyje aptariamos konkrečios darbų apimtys. Jei renkatės kintamą sutartį, tuomet sutartyje yra aptariamos preliminarios darbų apimtys, atsižvelgiant į veiklos specifiką, sezoniškumą, darbuotojų skaičių ir kitus svarbius veiksnius.

Abiem atvejais taikysime “kainos grindis” 150 eur plius PVM, nes nepriklausomai nuo Jūsų įmonės mažumo, ar veiklos nevykdymo, mes patiriame fiksuotas sąnaudas kievieno kliento vietai buhalterinėje programoje, serveryje ir dokumentų archyvo išlaikymui, rezervuojame vyr. buhalterio darbo laiką skirtą tik Jūsų įmonei.

Pasirinkimas iš esmės priklauso nuo įmonės dydžio. Jei įmonėje dirba daugiau kaip 50 darbuotojų, labai tikėtina, kad buhalterinės dokumentacijos ir informacijos srautai yra didelės apimties ir buhalteriją racionaliau organizuoti veiklos vykdymo vietoje.

Jei darbuotojų mažiau nei 50, antras svarbus veiksnys – įmonės veiklos pobūdis. Pvz. mažmeninėje prekyboje, ar gamyboje, susidaro itin daug pirminių apskaitos operacijų organizuojant kiekinę prekių apskaitą prekybos vietose, sandėlyje. Jei norima prekes pajamuoti ir leisti į prekybą iš karto ir matyti tikslų sandėlio likutį, tokiu atveju, apskaitininkas ar vyr. buhalteris turės prekes pajamuoti ir nurašyti kas dieną. Tad patogiau, kad bent jau apskaitininkas dirbtų veiklos vykdymo vietoje.

UAB “Žinius” Klientams pasiūlys jų veiklos dydžiui ir specifikai optimalų ir ekonomiškai naudingiausią paslaugų teikimo variantą. Galime teikti tik vyr. buhalterio paslaugą, kai Klientas pats samdo apskaitininką ar sandėlininką, tuomet vidinis ir išorinis apskaitos specialistai bendradarbiauja kiekvienas savo atsakomybių ribose, vyr. buhalteris vykdo priežiūrą ir kontrolę.

Visų pirma svarbu suvokti, kad buhalterinėje programoje kaupiasi Kliento įmonės istorija ir įvairiausia statistika. Kuo ilgiau įmonė vykdo veiklą – tuo svarbesni ir reikalingesni šie duomenys pasidaro pačiam Klientui. Tai ir Klientų bei Tiekėjų duombazė su kontaktais, pirkimo ir pardavimo apyvartomis. Prekių apyvartumo ir prekių kainų kitimo istorija. Projektų, ar padalinių veiklos rezultatai. Tad darydami šį pasirinkimą, visada pagalvokite mažiausiai 5-erius metus į priekį.

Veiklos pradžioje, be abejo, yra pigiau naudotis apskaitos įmonės naudojama apskaitos programa ir nepatirti papildomų kaštų. Tačiau veiklai augant ir plečiantis (~ 3 ~ 5 veiklos metais), ar keičiant apskaitos įmonę, tenka vėl sugrįžti prie šio klausimo. Svarbus veiksnys taip pat – programos paplitimas rinkoje, ja mokančių dirbti specialistų randamumas, pasiekiamumas ir pačios programos aptarnavimas bei savalaikis naujinimas.

UAB “Žinius” savo Klientams siūlo racionalius sprendimus: galimybę Klientams patiems prisijungti prie buhalterinės programos, galimybė išsirašyti sąskaitas faktūras, stebėti skolas ar analizuoti veiklos duomenis pageidaujamais pjūviais, apmokome kaip naudotis buhalterine programa. Kai jau Klientas “paauga” sudarome galimybę persikelti buhalterinėje programoje sukauptą duombazę į Kliento programą (duomenis galima perkelti tik į tokią pačią programą), sudarome galimybę integruoti Kliento naudojamas CRM programas su buhalterine programa. Sėkmingai integruojame automatinį duomenų importą į buhalterinę programą iš elektroninių prekybos platformų (Shopify, Etsy, WooCommerce, Pigu.lt).

UAB “Žinius” apskaitos paslaugų sutartyje yra numatytas kainos peržiūrėjimas dėl pasikeitusių Kliento veiklos apimčių, tiek padidėjimo atveju, tiek ir sumažėjimo atveju, ar esant veiklos sezoniškumui. Tad sumažėjus veiklai, drąsiai kreipkitės ir peržiūrėsime Jums taikomą kainą. Drąstiškai sumažėjus veiklos apimtims, Klientams paprastai rekomenduojame pereiti prie kintamos sutarties ir mokėti pagal valandinį įkainį už faktiškai išnaudotas valandas.

Kai įmonė yra pateikusi prašymą VMI dėl veiklos sustabdymo (laikino veiklos nevykdymo), joje nedirba nei vienas darbuotojas ir nevyksta jokios ūkinės operacijos (t.y. nevyksta piniginės operacijos banko s-toje, nėra pirkimų ir nėra pardavimų, nesudaromos jokios sutartys), VMI tokią įmonę laikinai atleidžia nuo kas mėnesį teikiamų deklaracijų prievolės. Tačiau,  išlieka prievolė VMI pateikti visas metines deklaracijas, pvz. pelno mokesčio deklaraciją (nors ji ir tuščia). Taip pat, išlieka prievolė kiekvienais metais, kalendoriniams metams pasibaigus, teikti finansinių ataskaitų rinkinius VĮ Registrų centras. Apie šią prievolę „pamiršus“ yra rizika užsidirbti baudą iki 3000 Eur.  Sustabdžius veiklą, rekomenduojame iš anksto susitarti su buhalteriu, kad kalendoriniams metams pasibaigus, kreipsitės dėl šių savo prievolių įvykdymo.

Apskaitą ir atskiras įmonių rūšis reglamentuojantys teisės aktai leidžia apskaitą tvarkyti pačiam įmonės savininkui ar vadovui. Individualios įmonės savininkas, mažosios bendrijos narys, asociacijos vadovas, ar net uždarosios akcinės bendrovės direktorius gali vesti apskaitą pats,  jei turi tam reikiamą buhalterio kvalifikaciją, reikiamas žinias, įgūdžius ir pakankamą profesinę patirtį, bei turi šiam darbui užtektinai laiko. LR Finansinės apskaitos įstatymas nurodo, kad subjekto vadovas organizuoja subjekto apskaitą: parenka apskaitą tvarkantį asmenį, užtikrina, kad apskaitą tvarkančiam asmeniui būtų laiku pateikta teisinga, tiksli, išsami informacija apie ūkines operacijas ir apie turto ir įsipareigojimų vertės nustatymui taikytinas prielaidas; nustato vidaus kontrolės priemones ir užtikrina jų taikymą; užtikrina, kad, keičiantis apskaitą tvarkančiam asmeniui arba subjekto vadovui, apskaitos dokumentai, apskaitos registrai ir kita apskaitai tvarkyti reikalinga informacija būtų laiku perduoti kitam apskaitą tvarkančiam asmeniui arba subjekto vadovui ir t.t. Ar esate tikras(-a), kad galite apskaitą tvarkyti pats?

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie LRFM (trump. AVNT) 2022 m. paskelbė rekomendacijas „Apskaitą tvarkančio asmens pasirinkimas“. Rekomendacijų V skyriuje sakoma, kad: “Subjekto vadovui renkantis apskaitą tvarkantį juridinį asmenį, kuris pagal sutartį teiktų apskaitos paslaugas, rekomenduojama atsižvelgti į:
- Apskaitos įmonės veiklos patirtį teikiant apskaitos paslaugas (juridinio asmens veiklos patirtis Rekomendacijose suprantama kaip faktiškai ir teisėtai juridinio asmens verslo santykių pagrindu vykdoma profesinė veikla teikiant subjektui apskaitos ir (arba) audito paslaugas);
- Apskaitos įmonės narystę apskaitos paslaugas teikiančius juridinius asmenis vienijančiose profesinėse organizacijose. Toks asmuo vertinamas, kaip aukštos profesinės kompetencijos apskaitos paslaugas teikiantis ar apskaitos funkciją atliekantis juridinis asmuo (detalesnė informacija pateikiama Rekomendacijų VII skyriuje);
- ar Apskaitos įmonė yra apsidraudusi savo civilinę atsakomybę profesinės civilinės atsakomybės draudimu (subjekto vadovas įvertinęs šį faktą, galėtų apsidrausti nuo galimų asmens profesinių klaidų ir su jomis susijusių subjekto patirtinų finansinių nuostolių rizikos);
- Apskaitos įmonėje dirbančio apskaitos specialisto, kuriam bus pavestas subjekto apskaitos tvarkymas, profesinę kompetenciją (suprantama, kaip faktiškai ir teisėtai dirbant ar užsiimant profesine veikla apskaitos srityje);
- Ar laikomasi profesinės etikos principų;
- Apskaitos įmonėje dirbančio apskaitos specialisto, kuriam bus pavestas subjekto apskaitos tvarkymas, užimtumą ir darbų apimtį tvarkant kitų subjektų apskaitą, įvertinant ar asmuo gebės tinkamai vykdyti priskirtas pareigas tvarkyti subjekto apskaitą;
- kokia buhalterinė programa ir kitos sistemos yra naudojamos apskaitai tvarkyti, įvertinti sistemų atitiktį subjekto veiklos specifikai ir sistemos galimybes;
- kitų subjektų rekomendacijas dėl Apskaitos įmonės paslaugų teikimo kokybės;
- kitus veiksnius pagal individualius subjekto poreikius ir gautinoms paslaugoms bei apskaitą tvarkančiam asmeniui keliamus lūkesčius.

Visas rekomendacijas skaitykite PASKELBIMUI_Rekomendacijos_Apskaitą tvarkančio asmens pasirinkimas_03_31_švarus.pdf (lrv.lt)

„Apskaitą tvarkančio asmens pasirinkimas“ rekomendacijose nurodoma, kad kiekvienas apskaitos specialistas tvarkantis subjekto apskaitą turi laikytis pagrindinių profesinės etikos principų, t. y. sąžiningumo, objektyvumo, profesinės kompetencijos ir tinkamo atidumo, konfidencialumo ir profesionalaus elgesio principų. Apskaitą tvarkantis asmuo visuose profesiniuose ir verslo santykiuose turi būti doras ir sąžiningas, neleisti, kad šališkumas, interesų konfliktas ar pernelyg didelė kitų asmenų įtaka paveiktų asmens profesinius ar verslo sprendimus, siektų ir išlaikyti tokį profesinių žinių ir kompetencijos lygį, kuris užtikrintų, kad subjektui būtų teikiama aukštos kokybės profesinė paslauga, veikti kruopščiai ir laikytis atitinkamų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų, pasirūpinti profesinių ir verslo santykių metu gautos informacijos neviešinimu, vengti bet kokio elgesio galinčio diskredituoti asmens profesiją. Rekomendacijas skaitykite PASKELBIMUI_Rekomendacijos_Apskaitą tvarkančio asmens pasirinkimas_03_31_švarus.pdf (lrv.lt)

UAB “Žinius” gali užtikrinti Klientams, kad visi mūsų komados nariai atsakingai laikosi profesinės etikos principų.